Lista aktualności Lista aktualności

Przebudowa drogi - zaproszenie do składania ofert

 1. Zamawiający
  Nadleśnictwo Jawor, ul. Myśliborska 3, 59-400 Jawor
  zaprasza do złożenia oferty na:
 2. Przedmiot zamówienia:
  Przebudowa odcinka drogi pożarowej nr 14
  Zakres prac wg załączonego opisu i przedmiaru robót
 3. Termin realizacji zamówienia: 15.11.2022
 4. Kryteria oceny i wyboru ofert:
  Cena zadania – 100 %
 5. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):
  1. Dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania zadania
  2. Udzielenie gwarancji: 24 - m-cy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót
 6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację (wg załączonego formularza):
  „Przebudowa odcinka drogi pożarowej nr 14”
 7. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 19.09.2022. roku, do godziny 15:00 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Myśliborskiej 3 osobiście, faksem, pocztą elektroniczną na adres: jawor@wroclaw.lasy.gov.pl, pocztą tradycyjną.
 8. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie Tomasza Cichońskiego, tel. 605 641 110,
  mail: tomasz.cichonski@wroclaw.lasy.gov.pl
 9. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza będzie zobligowany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
  Zabezpieczenie będzie mogło być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
  1. pieniądzu na rachunek bankowy: 74 2030 0045 1110 0000 0019 8690;
  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym
  3. gwarancjach bankowych;
  4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
  Zamawiający zwróci kwotę 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
  Zamawiający pozostawi kwotę 30% wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
  W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa jak wyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
 10. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia procedury bez podania przyczyny
 11. Integralną częścią zaproszenia do składania ofert są załączniki:
  1. Przedmiar robót
  2. Formularz oferty
  3. Wzór umowy
  4. Dokumentacja techniczna
 12. Zamawiający zachęca do zapoznania się z zakresem prac oraz warunkami terenowymi poprzez wizję lokalną. Termin wizji należy uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego wymienionego w pkt. 8 niniejszego zaproszenia.