Lista aktualności Lista aktualności

Zaproszenie do składania ofert - czyszczenie elewacji - postępowanie zakończone

 1. Zamawiający
  Nadleśnictwo Jawor, ul. Myśliborska 3, 59-400 Jawor
  zaprasza do złożenia oferty na:
 2. Przedmiot zamówienia:
  Mycie elewacji w budynkach Nadleśnictwa Jawor
  wg załączonego zestawienia obiektów i dokumentacji fotograficznej
 3. Termin realizacji zamówienia: 30.10.2023
 4. Kryteria oceny i wyboru ofert :
  Cena  netto zadania – 100 %
 5. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):
  1. Dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania zadania
  2. Udzielenie gwarancji: 3-m-cy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót
 6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację
  (wg załączonego formularza):
  „Mycie elewacji w budynkach Nadleśnictwa Jawor”
 7. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 12.09.2023 roku, do godziny 15:00 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Myśliborskiej 3 osobiście, faksem, pocztą elektroniczną na adres: jawor@wroclaw.lasy.gov.pl, pocztą tradycyjną.
 8. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie
  Tomasza Cichońskiego, tel. 605 641 110,
  mail: tomasz.cichonski@wroclaw.lasy.gov.pl
 9. Zamawiający wymaga dokonania oględzin poszczególnych elewacji przed przystąpieniem do prac w celu zlokalizowania miejsc wrażliwych na uszkodzenia i zgłoszenie tego faktu Przedstawicielowi Inwestora.
 10. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza będzie zobligowany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
  Zabezpieczenie będzie mogło być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
  1. pieniądzu na rachunek bankowy: 74 2030 0045 1110 0000 0019 8690;
  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym
  3. gwarancjach bankowych;
  4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
  Zamawiający zwróci kwotę 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
  Zamawiający pozostawi kwotę 30% wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
  W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa jak wyżej.
 11. Zamawiający zastrzega możliwość  unieważnienia procedury bez podania przyczyny.
 12. Integralną częścią zaproszenia do składania ofert są załączniki:
  1. Wzór umowy
  2. Formularz oferty
  3. Zestawienie obiektów do mycia
  4. Dokumentacja fotograficzna
 13. Zamawiający zachęca do zapoznania się z zakresem prac oraz warunkami terenowymi poprzez wizję lokalną. Termin wizji należy uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego wymienionego w pkt.8 niniejszego zaproszenia.