Lista aktualności Lista aktualności

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie zmian w wykazie ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Jawor

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących ustalenia wykazu powierzchni ekosystemów referencyjnych,  ogłoszonych w dniu 07.03.2022 r. po uwzględnieniu uwag i wniosków nadesłanych przez zainteresowane strony, Nadleśniczy Nadleśnictwa Jawor wyznacza listę ekosystemów referencyjnych, zgodnie z załączonym wykazem.

Jednocześnie mając na uwadze rolę podmiotów zewnętrznych w kształtowaniu listy ekosystemów referencyjnych, pragniemy podziękować wszystkim instytucjom oraz osobom prywatnym, które przesłały swoje uwagi. Mając na uwadze wytyczne do wyznaczania ekosystemów referencyjnych, na drodze przeprowadzonej szczegółowej analizy i weryfikacji wniesionych uwag i wniosków, uznano za uzasadnione uwagi/wnioski odnoszące się do niżej wymienionych powierzchni:

13-10-2-09-173-d-00 D-STAN 9110 Kwaśne buczyny 4,50 HA

Nadleśniczy Nadleśnictwa Jawor informuje, że negatywnie rozpatrzono wnioski i uwagi odnoszące się do niżej wskazanych powierzchni:

13-10-2-11-216-f-00 – powierzchnia znajduje się w wykazie ekosystemów referencyjnych
13-10-2-11-216-g-00 - powierzchnia znajduje się w wykazie ekosystemów referencyjnych
13-10-2-11-216-h-00 - powierzchnia znajduje się w wykazie ekosystemów referencyjnych
13-10-2-11-217-y-00 - powierzchnia znajduje się w wykazie ekosystemów referencyjnych
13-10-2-11-197-b-00 - powierzchnia znajduje się w wykazie ekosystemów referencyjnych
13-10-2-11-197-g-00 - powierzchnia znajduje się w wykazie ekosystemów referencyjnych
13-10-2-11-197-c-00 – grodzisko nad którym nadzór sprawuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu.

Oddział 253, 254, 255 – siedlisko przyrodnicze 91I0, 9170, 9190. Zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037 dla siedliska 91I0 20% siedliska w granicach obszaru w tym płaty zlokalizowane pomiędzy Siedmicą a Bazaltową Górą, pozostawienie części płatów bez zabiegów gospodarczych. Warunek ten jest spełniony przez Nadleśnictwo Jawor. Wydzielenia 253c, 255b znajdują się w wykazie ekosystemów referencyjnych.

Wydzielenia 58a, 58b –organ ustanawiający Rezerwat Buki Sudeckie (Zarządzenie nr 7 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 2 stycznia 2013 roku) nie wyznaczył otuliny dla rezerwatu. Po przeanalizowaniu warunków gospodarczych wymienionych wydzieleń, Nadleśnictwo Jawor również uznało za bezzasadne tworzenie otuliny Rezerwatu Buki Sudeckie, poprzez wyznaczenie ekosystemów referencyjnych, ze względu na fakt, że znajdują się tam również drzewostany świerkowe będące w fazie rozpadu.

13-10-2-09-141 – 9180  
13-10-2-09-143 j - 9130
13-10-2-09-143 p- 9130, 160j - 9110
13-10-2-09-147 - 9180
13-10-2-09-157 - 9180
13-10-2-09-158 - 9180
13-10-2-09-162 h, b - 91EO
13-10-2-09-163 d, f, c, b- 9130
13-10-2-09-165 f- 9130
13-10-2-09-166 c — 91EO
13-10-2-09-168 - 9110, 9130
13-10-2-09-170 c, d - 9130
13-10-2-09-171 f- 9130
13-10-2-09-173 b, d - 9130
13-10-2-09-174 c, b - 9180

Na wszystkich wyżej wymienionych oddziałach bądź wydzieleniach zgodnie z ,,Opracowaniem Fitosocjologicznym dla lasów położonych w granicach obszarów Natura 2000 i gruntów nieleśnych w tych obszarach, na których stwierdzono siedliska przyrodnicze według stanu na dzień 1 stycznia 2016 r.”  nie stwierdzono występowania wymienionych siedlisk lub siedliska występują na niewielkiej powierzchni wydzielenia, która nie stanowi obszaru reprezentacyjnego dla danego siedliska.