Lista aktualności Lista aktualności

Wodospusty - Zaproszenie do składania ofert

 1. Zamawiający

Nadleśnictwo Jawor, ul. Myśliborska 3, 59-400 Jawor

             zaprasza do złożenia oferty na :

 1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie wodospustów oraz wymiana wodospustów na drogach nr 220/501 i 220/335.

W ramach zadania należy

Zakres prac :

a. odbiór drewna modrzewiowego do wykonania wodospustów od Zamawiającego w ilości 58,29 m3. Drewno zostało przygotowane w jednym miejscu przy leśnej drodze wywozowej, w kłodach o długości 5 m, przeważająca średnica w cieńszym końcu 25 cm (pojedyncze sztuki w zakresie od 22 do 30 cm w cieńszym końcu);

 b.  wykonanie, z powierzonego drewna, wodospustów podwójnych (dwudrożnych) o długości 5 m i wymiarach zgodnie przekrojem poprzecznym przez wodospust załączonym do opisu prac   montażowych;

 c. demontaż istniejących wodospustów w ilości 39 szt

 d. montaż nowych wodospustów w następujących lokalizacjach : droga nr 220/501- Leśnictwo Półwieś w okolicach m. Wierzchosławice 28 szt, droga nr 220/335- Leśnictwo Myślinów- m. Siedmica 11 szt

e. dostawa, z rozładunkiem, pozostałych wodospustów do Siedziby Zamawiającego tj. Jawor, ul. Myśliborska 3

f. odkup powstałego odpadu drewna na podstawie protokołu  ilości powstałych odpadów spisanego przez strony i wartości jednostkowej odpadu określonej w formularzu oferty (przez odpad rozumie się zarówno trociny, jak i obrzynki litego drewna). Wartość jednostkowa odpadu nie może być niższa niż 170 zł netto/m3 . 

 1. Termin realizacji zamówienia : 30.11.2022
 2. Kryteria oceny i wyboru ofert :
 1. Cena jednostkowa wykonania wodospustu – maksymalnie 70 pkt
 2. Cena demontażu i wbudowania 39 szt wodospusów –  maksymalnie 25 pkt
 3. Cena transportu pozostałych wodospustów do siedziby Zamawiającego- maksymalnie 5 pkt

Ocena złożonych ofert zostanie dokonana w następujący sposób:

 1. Punktacja w kryterium „Cena wykonania wodospustu ” zostanie obliczona, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w następujący sposób:

Pbad. W= Cmin/Cbad x 70 pkt

gdzie:

Pbad. W        – punkty za kryterium „Cena wykonania wodospustu” przyznane badanej                          ofercie

Cmin.          – najniższa cena jednostkowa spośród ocenianych ofert

Cbad.           – cena jednostkowa oferty badanej

 1. Punktacja w kryterium „Cena demontażu i wbudowania 39 szt wodospustów ” zostanie obliczona, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w następujący sposób:

Pbad. WB= Cmin/Cbad x 25 pkt

gdzie:

Pbad. WB       – punkty za kryterium „Cena demontażu i wbudowania 39 szt wodospustów” przyznane badanej ofercie

Cmin.          – najniższa cena spośród ocenianych ofert

Cbad.           – cena oferty badanej

C.    Punktacja w kryterium „Cena transportu pozostałych wodospustów  ” zostanie obliczona, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w następujący sposób:

Pbad. T= Cmin/Cbad x 5 pkt

gdzie:

Pbad. T         – punkty za kryterium „Cena transpostu pozostałych wodospustów” przyznane badanej ofercie

Cmin.          – najniższa cena spośród ocenianych ofert

Cbad.           – cena oferty badanej

 

          Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):

 1. Dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania zadania
 2. Udzielenie gwarancji: 24 - m-cy od daty podpisania  protokołu końcowego odbioru robót
 1. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację

(wg załączonego formularza):

„Wykonanie wodospustów oraz wymiana wodospustów na drogach nr 220/501 i 220/335”

 1. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 15.09. 2022. roku,

do godziny 15:00 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Myśliborskiej 3 osobiście, faksem, pocztą elektroniczną na adres: jawor@wroclaw.lasy.gov.pl , pocztą tradycyjną.

 1. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie  Tomasza Cichońskiego, tel. 605 641 110, mail: tomasz.cichonski@wroclaw.lasy.gov.pl

9.         Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza będzie zobligowany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie będzie mogło być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1)         pieniądzu na rachunek bankowy : 74 2030 0045 1110 0000 0019 8690;

2)         poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

3)         gwarancjach bankowych;

4)         gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)         poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zamawiający zwróci kwotę 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

Zamawiający pozostawi kwotę 30% wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa jak wyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

10.Zamawiający zastrzega możliwość  unieważnienia procedury bez podania przyczyny.

11.Integralną częścią zaproszenia do składania ofert są załączniki :

a)         Formularz oferty

b)         Wzór umowy

c)          Opis robót montażowych

12. Zamawiający zachęca do zapoznania się z zakresem prac oraz warunkami terenowymi poprzez wizję lokalną. Termin wizji należy uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego wymienionego w pkt.8 niniejszego zaproszenia.