Lista aktualności Lista aktualności

Oferta pracy na stanowisko ds. zamówień publicznych

Nadleśnictwo Jawor ogłasza nabór

na wolne  stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i administracji

 

 1. Tryb  prowadzenia naboru
  1. Rekrutacja jest prowadzona w oparciu o §12 zarządzenia nr 14/2020 z dnia 7.07.2020 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu
  2. Na podstawie Decyzji nr 4/2021 z dnia 14 stycznia 2021 w sprawie przeprowadzenia rekrutacji zewnętrznej na wolne stanowisko ds. zamówień publicznych
 2. Wymaganie niezbędne
  1. Wykształcenie wyższe 1 rok pracy lub średnie i 3 lata pracy preferowane kierunki: administracyjne, ekonomiczne, leśne.
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
  3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
  4. Znajomość obsługi komputera MS Pakiet OFFICE.
 3. Dodatkowe oczekiwania mające wpływ ocenę kandydata
  1. Posiadanie prawa jazdy.
  2. Ukończone dodatkowe: studia podyplomowe, kursy, szkolenia przydatne na tym stanowisku przede wszystkim  z zakresu zamówień publicznych.
  3. Podstawowa znajomość przepisów prawnych z zakresu zamówień publicznych.
  4. Znajomość obsługi Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP) innych programów w tym mini portal UZP lub portal do obsługi zamówień publicznych.
  5. Pożądane cechy:
   • punktualność,
   • odpowiedzialność,
   • samodyscyplina,
   • systematyczność,
   • umiejętność pracy w zespole,
   • komunikatywność,
   • umiejętność organizacji pracy.
 4. Ogólny zakres obowiązków na stanowisku ds. zamówień publicznych
  1. Przygotowanie rocznego planu zamówień publicznych.
  2. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.
  3. Przygotowanie wniosków o ustalenie trybu i wszczęcie postępowań przetargowych oraz o udzielenie zamówień uzupełniających i dodatkowych.
  4. Udział w pracach komisji przetargowych powoływanych przez Nadleśniczego.
  5. Sporządzanie protokołów postępowania o udzielenia zamówień publicznych.
  6. Przygotowanie pod względem merytorycznym i formalnym specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu o otrzymany od innych pracowników opis przedmiotu zamówienia.
  7. Rejestracja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego oraz kontrola  pod kątem prawidłowości zaproponowanych procedur.
  8. Zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz na stronie internetowej Nadleśnictwa, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.
  9. Współpraca z pracownikami innych działów w zakresie przygotowania wniosków, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości 30 tys. Euro.
  10. Sporządzanie  sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych.
  11. Wprowadzenie do SILP zawartych umów, dotyczących udzielonych zamówień publicznych, kontrola ich wykonania.
  12. Kontrola stanu technicznego środków transportowych i urządzeń mechanicznych.
  13. Wystawianie i kontrola kart drogowych.
  14. Kontrola eksploatacji pojazdów i zużycia paliwa.
  15. Prowadzi sprawy rozliczenia kilometrów i zużycia paliwa.
  16. Prowadzi sprawy związane z przeglądem, eksploatacją i naprawą środków transportowych oraz maszyn i urządzeń oraz odpowiada za ich terminowe wykonanie.
  17. Sporządza sprawozdania z zakresu powierzonych zadań.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. Wypełniony przez kandydata kwestionariusz osobowy - czysty formularz stanowi załącznik Nr 1.
  2. CV wraz z podaniem telefonu kontaktowego oraz dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
  3. Kserokopie świadectw pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
  4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
  5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i innych dodatkowych uprawnieniach.
  6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i niekaralności – oświadczenie kandydata – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty.
  7. Oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 o Ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 poz. 1000  wraz z klauzulą  informacyjna  RODO – zał.  nr 3 do niniejszej oferty.
 6. Termin i miejsce składania
  1. Wymagane dokumenty można składać  osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Jawor, pocztą tradycyjną oraz drogę elektroniczną w terminie do dnia 22 lutego 2021 r. do godz.  1500  data wpływu do Nadleśnictwa Jawor na adres: Nadleśnictwo Jawor, 59-400 Jawor, ul. Myśliborska 3,  adres e-mail: halina.podolska@wroclaw.lasy.gov.pl - z dopiskiem w temacie „Nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych”
  2. Dokumenty, które wpłyną do Nadleśnictwa po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Procedura rekrutacyjna:
  1. Przegląd złożonych ofert przez powołaną komisje rekrutacyjną oraz ocena przesłanych dokumentów aplikacyjnych zgodnie z opracowanymi kryteriami.
  2. Wyłonienie 3 kandydatów oraz zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, którą przeprowadzi:
   • Komisja rekrutacyjna, po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej przedłoży swoje rekomendacje Nadleśniczemu.
   • Nadleśniczy, dokona wyboru poprzez wskazanie wybranej osoby.
 8. Oferowane warunki zatrudnienia
  1. Zawarcie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony - 1 rok z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.
  2. Dobre warunki pracy i płacy zgodnie z przepisami obwiązującymi w Lasach Państwowych.
  3. Sprzyjające warunki rozwoju i podnoszenia umiejętności zawodowych
  4. Praca w fachowym zespole.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Wszyscy kandydaci biorący udział w rekrutacji zostaną powiadomieni o jej wynikach.
  2. Warunkiem zatrudnienia będzie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku.
  3. Nadleśnictwo Jawor nie zwraca kosztów związanych z naborem.
  4. Po zakończonej rekrutacji dokumenty aplikacyjne można będzie odebrać w terminie 30 dni od dnia zakończenia rekrutacji, po tym terminie nie odebrane dokumenty zostaną komisyjne zniszczone i trwale usunięte.
  5. Do udzielania informacji na temat rekrutacji upoważnieni są: Specjalista ds. organizacji i kadr Halina Podolska  tel. 722100187.
  6. Nadleśniczy Nadleśnictwa Jawor może unieważnić rekrutacje na stanowisko ds. zamówień publicznych na każdym etapie postepowania, bez podania przyczyny.

 

Nadleśniczy Nadleśnicta Jawor          

Piotr Wierzbicki