Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby Leśne

Na terenie Nadleśnictwa Jawor przeważają siedliska Lasu wyżynnego. Średni wiek lasów na naszym terenie to 79 lat, a przeciętna zasobność wynosi 287 m sześć. / ha.

Udział siedlisk leśnych

W Nadleśnictwie Jawor wyodrębnionych zostało 7 typów siedliskowych lasu z czego nizinne zajmują 1% powierzchni, wyżynne 79%, a górskie 20% powierzchni Nadleśnictwa. Udział typów siedliskowych przedstawia wykres.

 

Udział gatunków lasotwórczych

Na terenie nadleśnictwa występują wszystkie gatunki lasotwórcze. Gatunkami przeważającymi są świerk i dąb stanowiące razem 74% składu gatunkowego. Procentowy udział gatunków  przedstawia wykres

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.)