Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby Leśne

Na terenie Nadleśnictwa Jawor przeważają siedliska lasu wyżynnego. Przeciętny wiek drzewostanów na naszym terenie to 84 lata, a przeciętna zasobność wynosi 298,7 m sześć. / ha.

Udział siedlisk leśnych

W Nadleśnictwie Jawor wyodrębnionych zostało 14 typów siedliskowych lasu z czego nizinne zajmują 2,30% powierzchni, wyżynne 76,16%, a górskie 21,54% powierzchni nadleśnictwa. Udział typów siedliskowych przedstawia wykres.

Udział gatunków lasotwórczych

Na terenie nadleśnictwa występują wszystkie gatunki lasotwórcze. Na siedliskach górskich gatunkiem panującym jest głównie świerk, na siedliskach wyżynnych największy jest udział dębu i świerka, a na siedliskach nizinnych gatunkiem panującym jest dąb. Powierzchniowy udział gatunków w Nadleśnictwie Jawor przedstawia wykres.

Charakterystyka budowy pionowej drzewostanów

Struktura budowy pionowej w Nadleśnictwie Jawor jest jednolita, z przewagą drzewostanów jednopiętrowych zajmujących 75,36% powierzchni leśnej zalesionej.  Drzewostany będące w klasie odnowienia i klasie do odnowienia w całym nadleśnictwie stanowią 24,01% powierzchni leśnej zalesionej.