Wydawca treści Wydawca treści

Obszary NATURA 2000

Obszary Natura 2000

Natura 2000 to europejska sieć obszarów chronionych, tworzona na mocy prawa Unii
Europejskiej w zakresie ochrony przyrody: Dyrektywy NR 79/409/EEC o ochronie dziko żyjących
ptaków, zwanej dziś Dyrektywą Ptasią oraz Dyrektywy Nr 92/43/EEC w sprawie ochrony
siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, czyli Dyrektywy Siedliskowej. Oba te akty zostały
zintegrowane z polskim prawem w ustawie o ochronie przyrody z dnia 14.04.2004r.
Europejska Sieć Natura 2000 jest wyznaczana na europejskim terytorium państw członkowskich
Unii Europejskiej w celu ochrony poszczególnych cennych i zagrożonych składników
różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego.
Sieć Natura 2000 stanowią:
- obszary specjalnej ochrony (OSO) dla gatunków ptaków wymienionych w załączniku
do I Dyrektywy,
- specjalne obszary ochrony (SOO) dla siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków
zwierząt i roślin wymienionych w załącznikach I i II Dyrektywy.
KaŜde państwo członkowskie określa zasięg obszarów na swoim terytorium, ustalając dla
nich takie metody zarządzania, które zagwarantują zachowanie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków dzikiej fauny i flory, będącej przedmiotem zainteresowania w stanie sprzyjającym
ochronie lub odtwarzaniu takiego stanu.
W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa występują dwa obszary znajdujące się w Sieci Natura
2000.

 

Obszar SOO Dobromierz - PLH0 20034

Typ ostoi: B
Powierzchnia: 1 162.078 ha, w tym grunty nadleśnictwa: 609,30 ha
Lokalizacja: leśnictwo Dobromierz oddz.: 197 – 217.
Statut ochronny: prawie cały obszar znajduje się w granicach Książańskiego
Parku Krajobrazowego (1981 r, 3155 ha).
Obszar obejmuje północno-zachodnią część Pogórza Bolkowsko-Wałbrzyskiego. Podłoże
geologiczne stanowią głównie różne typy skał magmowych (diabazy, łupki zieleńcowe, mylonity)
z wychodniami skalnymi i piargami. Pokrywają je głównie płytkie, kwaśne gleby brunatne.
Cały masyw jest rozcięty południkowo przez rzekę Strzegomkę i jej dopływ - Czyżynkę, która
tworzy głebokie wąwozy porośnięte przez acidofilne i ciepłolubne dąbrowy oraz zboczowe lasy
klonowo- lipowe. W dolnym biegu wąwozu Strzegomki znajduje się zbiornik zaporowy, stanowiący źródło pitnej wody dla Dobromierza. Najżyźniejsze tereny obszaru są użytkowane jako
łąki i pastwiska (głównie na dnie dolin). Ponadto na obszarze znajdują się pozostałości opuszczonych
kamieniołomów w południowo-wschodnich zboczach wzgórza Grabnik.

Ssaki wymienione w Załączniku II
- bóbr europejski Castor fiber, mopek Barbastella barbastellus, nocek duŜy Myotis myotis, nocek
łydkowłosy Myotis dasycneme, wydra Martes martes
Bezkręgowce wymienione w Załączniku II
- modraszek nausitous Glaucopsyche nausithous, modraszek telejus Glaucopsyche teleius
Rośliny inne
- Ukwap dwupienny Antennaria dioica, Orlik pospolity Aquilegia vulgaris, Zanokcica
północna Asplenium septentrionale, Lnicznik drobnoowocowy Camelina microcarpa, Buławnik
mieczolistny Cephalanthera longifolia, Szczodrzeniec główkowaty Chamaecytisus supinus,
Zimowit jesienny Colchicum autumnale, Kokorycz wątła Corydalis intermedia, Irga zwyczajna
Cotoneaster integerrimus, Kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis, Kukułka bzowa Dactylorhiza
sambucina, Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, Goździk kosmaty Dianthus
armeria, Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, Kostrzewa blada Festuca pallens, Złoć
mała Gagea minima, Złoć łąkowa Gagea pratensis, ŚnieŜyczka przebiśnieg Galanthus nivalis,
Przytulia szorstkoowockowa Galium pumilum, Łyszczec polny Gypsophila muralis, Rojownik
pospolity Jovibarba sobolifera, ŚnieŜyca wiosenna Leucoium vernum, Lilia złotogłów Lilium
martagon, Listera jajowata Listera ovata, Perłówka orzęsiona Melica ciliata, Miodownik melisowaty
Melittis melissophyllum, Storczyk męski Orchis mascula, Podkolan biały Platanthera
bifolia, Podkolan zielonawy Platanthera chlorantha, Cis pospolity Taxus baccata, OŜanka pierzastosieczna
Teucrium botrys, Wyka zaroślowa Vicia dumetorum, Wyka grochowata Vicia
pisiformis, Barwinek pospolity Vinca minor.
Powierzchnia obszaru SOO Dobromierz wg stanu na 01.01.2008r. znajdującego się w
granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Jawor wynosi 2,4 km2

 

Obszar SOO Góry i Pogórze Kaczawskie -PLH020037

Typ ostoi: E
Powierzchnia: 33 251.18 ha, w tym grunty nadleśnictwa: 9 669,35 ha
Lokalizacja: leśnictwo Męcinka oddz.: 62-106, 109, 113, 114;
leśnictwo Chełmiec oddz.: 107, 108, 110, 111, 115-118, 121-144,
224-236;
leśnictwo Myślinów oddz.: 159-177, 190-193, 196, 197, 200, 206,
218-223, 237-249;
leśnictwo Muchów oddz.: 145-158, 178-189, 194, 195, 198,
198A, 201-205, 207-217, 270,273,
274;
leśnictwo Siedmica oddz.: 250-269, 271, 272, 275-294, 308-310,
leśnictwo Kłaczyna oddz.: 17-23, 41A, 42, 42A, 43-56;
leśnictwo Mysłów oddz.: 57-59, 59A, 60-94, 97-99;
leśnictwo Kaczorów oddz.: 95, 96, 109-111, 116, 116A,143, 144,
151-176;
leśnictwo Półwieś oddz.: 112-115, 117-128, 128A, 129, 130,
130A, 131-140;
Statut ochronny: obszar w większości nie jest chroniony. Częściowo położony na
terenie Parku Krajobrazowego Chełmy (15 991 ha; 1992) z rezerwatami przyrody: Wąwóz Lipa
(101 ha; 1996), Wąwóz Myśliborski (9,70 ha; 1962) oraz Rudawskiego Parku Krajobrazowego
(15 705; 1989). Obejmuje rezerwaty przyrody: Wilcza Góra (1,69 ha; 1959), Góra Miłek (141,36
ha; 1994), Buki Sudeckie (174,42 ha; 1994), Buczyna Storczykowa na Białych Skałach (8,76ha;
2001), Wąwóz Siedmicki (68 ha; 2001), Nad Groblą (87,84 ha, 2001). Planuje się utworzenie
Kaczawskiego Parku Krajobrazowego.
Góry Kaczawskie należą do gór niskich, ale charakteryzują się skomplikowaną budową
geologiczną i urozmaiconą rzeźbą, która jest wynikiem m.in. procesów erozyjnych. Góry te
tworzą dwa pasma oddzielone głęboko wciętą doliną Kaczawy. Budują je krystaliczne wapienie
dewońskie, kwarcyty, łupki oraz skały wulkaniczne (porfiry i keratofiry). Obszar obejmuje
wschodnią część głównego grzbietu, na wschód od doliny Kaczawy oraz 2 enklawy ze stanowiskami
cennych zbiorowisk leśnych. Obszar jest w znacznej części zalesiony. Pozostałe fragmenty
wykorzystywane są jako łąki, pastwiska i grunty.

Ssaki wymienione w Załączniku II
- bóbr europejski Castor fiber, mopek Barbastella barbastellus, nocek Bechsteina Myotis bechsteini,
nocek duŜy Myotis myotis, nocek łydkowłosy Myotis dasycneme, wydra Lutra lutra
Ssaki inne
- borowiec wielki Nyctalus noctula, gacek brunatny Plecotus auritus, gacek szary Plecotus austriacus,
karlik malutki Pipistrellus pipistrellus, karlik większy Pipistrellus nathusii, mroczek posrebrzany
Vespertilio murinus, mroczek pozłocisty Eptesicus nilssoni, mroczek późny Eptesicus
serotinus, nocek Brandta Myotis brandti, nocek Natterera Myotis nattereri,
nocek rudy Myotis daubentini, nocek wąsatek Myotis mystacinus
Gady i płazy wymienione w Załączniku II
- traszka grzebieniasta Triturus cristatus
Gady i płazy inne
- padalec zwyczajny Anguis fragilis, gniewosz plamisty Coronella austriaca, jaszczurka Ŝyworodna
Lacerta vivipara, rzekotka drzewna Hyla arborea, salamandra plamista Salamandra salamandra,
traszka górska Triturus alpestris, traszka zwyczajna Triturus vulgaris, Ŝmija zygzakowata
Vipera berus
Ryby wymienione w Załączniku II
- minóg strumieniowy Lampetra planeri
Ryby inne
- lipień Thymallus thymallus
Bezkręgowce wymienione w Załączniku II
- czerwończyk nieparek Lycaena dispar, modraszek nausitous Glaucopsyche nausithous, modraszek
telejus Glaucopsyche teleius, pachnica dębowa Osmoderma eremita, poczwarówka
zwęŜona Vertigo angustior, przeplatka maturna Euphydryas maturna, trzepla zielona Ophiogomphus
cecilia
Bezkręgowce inne
- ślimak ostrokrawędzisty Helicigona lapicida
Rośliny wymienione w Załączniku II
- bezlist okrywkowy Buxbaumia viridis, mieczyk błotny Gladiolus paluster, obuwik
pospolity Cypripedium calceolus, widłoząb zielony Dicranum viride , włosocień cienisty
Trichomanes speciosum, zanokcica serpentynowa Asplenium adulterinum
Rośliny inne:
Tojad dzióbaty Aconitum variegatum, Orlik pospolity Aquilegia vulgaris, Arnika górska Arnica
montana, Kopytnik pospolity Asarum europaeum, Zanokcica ciemna Asplenium adiantumnigrum,
Zanokcica klinowata Asplenium cuneifolium, Zanokcica północna Asplenium septentrionale,
Pokrzyk wilcza-jagoda Atropa belladonna, Podrzeń Ŝebrowiec Blechnum spicant, Podejźrzon
księŜycowy Botrychium lunaria, Stokłosa polna Bromus arvensis,
Dzwonek szerokolistny Campanula latifolia, Turzyca Davalla Carex davalliana, Turzyca cienista
Carex umbrosa, Dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis, Centuria pospolita Centaurium
erythraea, Buławnik wielkokwiatowy Cephalanthera damasonium, Buławnik mieczolistny
Cephalanthera longifolia, Buławnik czerwony Cephalanthera rubra, Śledziennica naprzeciwlistna
Chrysosplenium oppositifolium, Konwalia majowa Convallaria majalis, śłobik koralowy
Corallorhiza trifida, Cyklamen purpurowy Cyclamen purpurascens, Kukułka Fuchsa Dactylorhiza
fuchsii, Kukułka plamista Dactylorhiza maculata, Kukułka bzowa Dactylorhiza sambucina,
Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, Goździk pyszny Dianthus superbus, Naparstnica
zwyczajna Digitalis grandiflora, Naparstnica purpurowa Digitalis purpurea, Kruszczyk
połabski Epipactis albensis, Kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens, Kruszczyk szerokolistny
Epipactis helleborine, Kruszczyk błotny Epipactis palustris, Kruszczyk siny Epipactis
purpurata, Skrzyp olbrzymi Equisetum telmateia, Wilczomlecz drobny Euphorbia exigua,
Kostrzewa blada Festuca pallens, Kruszyna pospolita Frangula alnus, Złoć polna Gagea
arvensis, Przytulia wonna Galium odoratum, Goryczka krzyŜowa Gentiana cruciata, Goryczuszka gorzkawa Gentianella amarella, Goryczuszka orzęsiona Gentianella ciliata, Mieczyk
dachówkowaty Gladiolus imbricatus, Gółka długoostrogowa Gymnadenia conopsea, Bluszcz
pospolity Hedera helix, Kosaciec syberyjski Iris sibirica, ŚnieŜyca wiosenna Leucojum vernum,
Lilia złotogłów Lilium martagon, Listera jajowata Listera ovata, Widłaczek torfowy Lycopodiella
innundata, Widłak goździsty Lycopodium clavatum, Pióropusznik strusi Matteuccia
struthiopteris, Perłówka orzęsiona Melica ciliata, Zdrojek błyszczący Montia fontana, Szafirek
miękkolistny Muscari comosum, Gnieźnik leśny Neottia nidus-avis, Ułudka leśna Omphalodes
scorpioides, Nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum, Storczyk męski Orchis mascula,
Storczyk kukawka Orchis militaris, Storczyk samczy Orchis morio, Storczyk drobnokwiatowy
Orchis ustulata, Śniedek cienkolistny Ornithogalum collinum, Śniedek baldaszkowaty Ornithogalum
umbellatum, Gnidosz rozesłany Pedicularis sylvatica, Języcznik zwyczajny Phyllitis
scolopendrium, Podkolan biały Platanthera bifolia, Paprotka zwyczajna Polypodium vulgare,
Pierwiosnek wyniosły Primula elatior, Pierwiosnek lekarski Primula veris, Jarząb brekinia
Sorbus torminalis, Cis pospolity Taxus baccata, Koniczyna kreskowana Trifolium striatum,
Kalina koralowa Viburnum opulus, Wyka grochowata Vicia pisiformis, Orobanche reticulata.
Powierzchnia obszaru SOO Góry i Pogórze Kaczawskie wg. stanu na 01.01.2008r. znajdującego
się w granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Jawor wynosi 86,5 km2.