Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie przyrody obszar chronionego krajobrazu
obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach,
wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką
i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. W zasięgu terytorialnym
nadleśnictwa Jawor położony jest jeden obszar chronionego krajobrazu obejmujący również
grunty w zarządzie nadleśnictwa.
„Obszar Chronionego krajobrazu Kopuły Chełmca, Trójgarbu i Krzyżowej Góry
k/Strzegomia" utworzono w 1981 roku na mocy Uchwały Nr 35/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Wałbrzychu - Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Wałbrzychu z
dn 09.11.81r, Nr 5, poz.46. Obszar swoim zasięgiem obejmuje główne grzbiety górskie dwóch
masywów Gór Wałbrzyskich: Masyw Chełmca, Masyw Trójgarbu i Krąglaka, oraz Górę Krzyżową
koło Strzegomia wraz ze znajdującymi się w ich obrębie: utworami geologicznymi,
korytarzami ekologicznymi oraz wartościowymi krajobrazowo terenami o różnych
ekosystemach. Został utworzony ze względu na szczególne wartości naukowe, kulturowe, historyczno-
pamiątkowe i krajobrazowe oraz liczne skupiska pomników przyrody oŜywionej i
nieożywionej. Powierzchnia obszaru chronionego środowiska znajdująca się pod zarządem nadleśnictwa
Jawor wynosi 55,58 ha.