Lista aktualności Lista aktualności

Przetarg ustny na sprzedaż lokalu

Nadleśnictwo Jawor (dalej: Sprzedający) na podstawie art. 38 ustawy o lasach z  dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 672 ze zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zbędnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Jawor:

Lokal mieszkalny nr 4 w Bolkowie przy ul. Waryńskiego 8, działka 99/1 obręb Bolków 2 – przetarg 3.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr JG1K/00021623/5.
 2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:
 • województwo                  -                      dolnośląskie,
 • powiat                              -                       jaworski,
 • gmina                              -                       Bolków,
 • obręb ewidencyjny         -           020502_4.0002 Bolków Miasto,
 • nr działki ewidencyjnej    -           99/1,
 • rodzaj użytku                  -           tereny mieszkaniowe.
 1. Powierzchnia nieruchomości: - działka o pow. 1340 m2.
 2. Opis lokalu:

Lokal mieszkalny nr 4 położony jest na 1. piętrze wielorodzinnego dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 17,71 m2. Lokal składa się z pokoju  aneksem kuchennym i łazienki z  WC.

Udział lokalu w części wspólnej wynosi 3/100.

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: działka położona w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem MW.26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu ustala:
 1. przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej,
 2. przeznaczenie uzupełniające – istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa, infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne, zieleń, obiekty małej architektury, parkingi i garaże, wbudowane usługi  z  zakresu działalności biurowej, administracji i zarządzania oraz projektowania i pracy twórczej.
 1. Sposób zagospodarowanie nieruchomości: lokal mieszkalny w złym stanie technicznym, niezamieszkany.
 2. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość nie posiada obciążeń.
 3. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 4. Informacje o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków: budynek nie jest wpisany do rejestru  zabytków.
 5. Cena wywoławcza: 26.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100).
 6. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 23.12.2022 r. o godz. 900 w Sali edukacyjno-konferencyjnej w Jaworze przy ul. Myśliborskiej 3.

 1. Wysokość wadium: wadium w wysokości 1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100), winno być wniesione w  terminie do dnia 22.12.2022 r.
 1. Wadium w pieniądzu, płatne przelewem na konto Sprzedającego BNP Paribas Bank Polska 74 2030 0045 1110 0000 0019 8690 tytułem: „Wadium – lokal mieszkalny Bolków ul.  Waryńskiego 8/4”.
 2. Wadium w formie gwarancji bankowej – termin związania gwarancją winien być oznaczony dniem zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, przedmiot gwarancji musi być określony jako: „Sprzedaż – lokal mieszkalny Bolków ul. Waryńskiego 8/4”.

 

Pozostałe informacje:

 1. Przetarg odbywa się na zasadach  i warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz w Regulaminie przetargu (dalej: Regulamin) dostępnym na stronie https://jawor.wroclaw.lasy.gov.pl/aktualnosci oraz na stronie BIP Nadleśnictwa Jawor w  zakładce: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-jawor/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia .
 2. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości: dodatkowe informacje dot. nieruchomości i przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w  godzinach od 800 do 1400 w siedzibie Sprzedającego w Jaworze przy ul. Myśliborskiej 3, 59-400 Jawor, pod numerem telefonu 76/ 871 16 00 wew. 671 lub 673, za pomocą email: jawor@wroclaw.lasy.gov.pl .
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, należy złożyć w terminie do dnia 22.12.2022 r. włącznie – liczy się data wpływu. Wzór zgłoszenia dostępny na stronie. Zgłoszenie należy uzupełnić czytelnie, w języku polskim i złożyć w formie papierowej w  siedzibie Sprzedającego lub w formie dokumentu elektronicznego (z podpisem kwalifikowanym) za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej  - adres: /pgl_lp_1310/SkrytkaESP albo na adres: jawor @wroclaw.lasy.gov.pl.

Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty wadium.

 1. W przypadku wpłaty wadium przez osobę trzecią należy w tytule wskazać dane (imię i nazwisko lub pełną nazwa) osoby fizycznej lub prawnej, której wpłata dotyczy.
 2. Sprzedający nie dopuszcza wpłaty w formie gotówkowej.
 3. Oferentom, niebędącym nabywcami, wadium zwraca się w terminie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 4. Wadium uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli w podanym terminie wymagana kwota wadium zostanie uznana na rachunku bankowym Sprzedającego, w przypadku gwarancji bankowej liczy się data wpływu oryginału dokumentu do Sprzedawcy.

Szczegóły dotyczące skuteczności wniesienia wadium, warunków zwrotu, określa Regulamin.

 1. Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości: najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania na rachunku  bankowym Sprzedającego.
 2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Sprzedający może odstąpić od sprzedaży, a wpłacone wadium zostanie zatrzymane.
 3. Termin i miejsce podpisania umowy: nabywca zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.
 4. Koszty przeniesienia własności: nabywca ponosi wszelkie koszty notarialne i  sądowe związane z zawarciem aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Kwota do zapłaty zostaje pomniejszona o kwotę wadium wpłaconego w pieniądzu. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 poz. 931 ze zm.).
 5. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, po wniesieniu wadium w formie i terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu i  Regulaminie.
 6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
 1. osobiste stawiennictwo w dniu przetargu lub stawiennictwo pełnomocnika odpowiednio umocowanego;
 2. okazanie lub złożenie dokumentów niezbędnych do określenia tożsamości i umocowania, w szczególności: dowodu tożsamości, pełnomocnictwa (wzór na stronie);
 3. złożenie zgłoszenia uczestnictwa, zgody na przetwarzanie danych osobowych, dokumentu potwierdzenia wpłaty wadium;
 4. w przypadku osób prawnych i fizycznych zobowiązanych, na podstawie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.), do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości – przedłożenie przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości.

Szczegóły dotyczące dopuszczenia / odrzucenia Oferenta dostępne w  Regulaminie .

 1. Sprzedawca może odwołać przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia.
 2. Zasady wnoszenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu określa Regulamin.
Wzór zgłoszenia uczestnictwa w przetargu oraz wzór pełnomocnictwa dostępne na stronie Sprzedającego.