Lista aktualności Lista aktualności

Zaproszenie do składania ofert

 1. Zamawiający
  Nadleśnictwo Jawor ul. Myśliborska 3, 59-400 Jawor NIP 695 000 16 03
  zaprasza do złożenia oferty na:
 2. Przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich w  kwaterze myśliwskiej w miejscowości Siedmica w zakresie obsługi grup myśliwych oraz turystów tj. przygotowywanie posiłków oraz utrzymania czystości wewnątrz kwatery.
 3. Termin realizacji zamówienia:
  08.05.2023 r. – 29.02.2024 r.
 4. Kryteria oceny i wyboru ofert:
  80 %- cena
  20%- samodzielne wykonanie zamówienia
 5. Warunki, jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):
  Znajomość języka angielskiego na poziomie min. średniozaawansowanym  – ukończone kierunkowe studia wyższe lub certyfikat poziom B2
 6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie elektronicznej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:
  „Oferta na obsługę kwatery myśliwskiej w Siedmicy .”
 7. Miejsce i termin złożenia ofert:
  Ofertę należy złożyć do dnia 05.05.2023 r.  do godziny 14:00 pocztą elektroniczną na adres e-mail: jawor@wroclaw.lasy.gov.pl
 8. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie:
  Małgorzata Zięba-Wiechniak tel. 722 100 184
 9. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia procedury bez podania przyczyny
 10. Integralną częścią zaproszenia do składania ofert są załączniki:

      1. Opis przedmiotu zamówienia

      2. Technologia wykonania prac

      3. Formularz ofertowy

      4. Wzór umowy