Lista aktualności Lista aktualności

Zaproszenie do składania ofert

 

Obsługa kwatery myśliwskiej w Siedmicy w okresie V-XII.2022 r.

 

Nadleśnictwo Jawor ul. Myśliborska 3, 59-400 Jawor  zaprasza do złożenia oferty na  świadczenie usług hotelarskich w  kwaterze myśliwskiej w miejscowości Siedmica w zakresie obsługi grup myśliwych oraz turystów oraz  utrzymania czystości kwatery i posesji.  Wg. załączonego zakresu prac i technologii

 

Termin realizacji zamówienia: ...05.2022-31.12.2022

 

Kryteria oceny i wyboru ofert:  Cena zadania-100%

 

Warunki, jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia                            

   a) posiadać urządzenia zapewniające prawidłowe i zgodne z wymogami BHP wykonanie Przedmiotu Umowy                                                                                                                                                                 

  b) posiadanie stosownych uprawnień do wykonywania poszczególnych usług wchodzących w skład Przedmiotu Umowy i  przy pomocy wykwalifikowanej kadry posiadającej niezbędną wiedzę i doświadczenie,

 

Sposób przygotowania oferty:

ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej lub elektronicznej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:    „Oferta na obsługę kwatery myśliwskiej w Siedmicy”

 

Miejsce i termin złożenia ofert:    

ofertę należy złożyć do dnia 02.05.2022 roku do godziny 08:00 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Myśliborskiej 3,  osobiście, pocztą elektroniczną na adres malgorzata.zieba@wroclaw.lasy.gov.pl lub pocztą tradycyjną.

 

Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie Małgorzata Zięba-Wiechniak tel. 722 100 184

 

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia procedury bez podania przyczyny