Lista aktualności Lista aktualności

Wykoszenie łąk, usunięcie pokosu wraz z wywiezieniem poza teren koszenia– ZMIANA TERMINU

Zaproszenie do składania ofert

o udzielenie zamówienia pn.: „Wykoszenie łąk, usunięcie pokosu wraz z wywiezieniem poza teren koszenia”

 

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadlesnictwo Jawor zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł, prowadzonego z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, pn.: „Wykoszenie łąk, usunięcie pokosu wraz z wywiezieniem poza teren koszenia”.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa koszenia traw na łąkach, zebranie biomasy i wywiezienie zebranej biomasy poza teren koszenia w terminie do dwóch tygodni od koszenia, a następnie wywóz poza teren zarządzany przez Nadlesnictwo Jawor.

Prace realizowane będą na powierzchniach objętych „Planem działalności rolnośrodowiskowej”, który zakłada pozostawienie fragmentów niekoszonych stanowiących 15–20 % działek rolnych. Powierzchnie planowane do wykoszenia (zredukowane) w łącznej ilości 60,30 ha oznaczone zostały na mapie, stanowiącej załącznik nr 3 do zaproszenia oraz oznakowane zostaną na gruncie palikami.

Łąki przeznaczone do wykoszenia zlokalizowane są w dwóch kompleksach na terenie Leśnictw Muchów i Myślinów, gmina Męcinka, obręb ewidencyjny Muchów, działki o numerach 415, 416, 417, 418, 419, 422, 423 i 423.

Szczegółowy zakres planowanych do wykonania prac oraz opis technologii ich wykonania stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia.

Termin realizacji zamówienia:

Wykoszenie łąk należy wykonać w terminie od 01.09.2023 r. do 15.10.2023 r., prasowanie siana w baloty (lub kostki) oraz wywiezienie poza teren koszenia, a następnie poza teren zarządzany przez Nadlesnictwo Jawor w terminie maksymalnie do 14 dni od daty wykoszenia.

Informacje uzupełniające

Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania z Zamawiającym umowy określającej obowiązki Stron, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia;

Ofertę cenową prosimy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jawor@wroclaw.lasy.gov.pl w terminie do dnia 29 sierpnia 2023 r. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia.

Informacja o wynikach postepowania zostanie wysłana do wszystkich oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Informacje w sprawie zamówienia można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Jawor ul. Myśliborska 3, 59–400 Jawor (pokój nr 1) lub telefonicznie 76 871 16 00 wew.: 331.