Lista aktualności Lista aktualności

Toyota Hilux - ogłoszenie sprzedaży

(Informacja uzupełniona o dodatkowe wyjaśnienia w załącznikach oraz zdjęcia)

 

NADLEŚNICTWO JAWOR OGŁASZA PRZETARG 1 PISEMNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż samochodu marki:
Toyota Hilux


Przedmiot sprzedaży:

Toyota Hilux. Rok produkcji: 2012 r. Rodzaj pojazdu : samochód ciężarowyterenowy. Pojemność / moc silnika: 2982cm³/ 126 KW. Nr identyfikacyjny /VIN/: AHTFZ29G409074421. Rodzaj i kolor nadwozia: srebrny, 4 drzwiowy. Ogólny przebieg pojazdu: 105 tkm. Wyposażenie: alarm, dywaniki gumowe, felgi aluminiowe, czujniki parkowania, hak, nawigacja, zabudowa skrzyniowa zabudowa paki. Układ przeniesienia napędu 4x4. Termin wykonanego badania technicznego: 19.07.2022 r. Samochód niesprawny – uszkodzony silnik, wymontowany.

Miejsce i termin w którym można obejrzeć pojazdy:

Samochód można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00
w siedzibie Nadleśnictwa Jawor, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod
nr telefonu (76) 871 16 00. Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiotowej sprawie
jest Victoria Jennings.

Cena wywoławcza pojazdu: 26 775 zł
      (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć zł 00/100)

Warunki przystąpienia do przetargu:

  1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie ( podpisanej z dopiskiem: „Oferta kupna pojazdu Toyota Hilux„ najpóźniej do dnia 19.01.2023 do godz. 8:00 w siedzibie Nadleśnictwa Jawor ul. Myśliborska 3, 59-400 Jawor, w sekretariacie biura.
  2. Wpłacenie wadium na rachunek bankowy Nadleśnictwa Jawor; BNP PARIBAS Bank Polska S.A. nr rachunku: 74 2030 0045 1110 0000 0019 8690 w wysokości: 2 600 (słownie: dwa tysiące sześćset zł 00/100). Termin wpłaty wadium do 18.01.2023 r., tytułem: „Wadium przetarg 1 Toyota Hilux”. Za termin dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Nadleśnictwa Jawor.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Oferenta oraz adnotację: „Oferta kupna pojazdu Toyota Hilux” . Ofertę należy złożyć na wypełnionym Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Formularz Ofertowy dostępny jest do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Jawor oraz w siedzibie Nadleśnictwa Jawor. Oferta musi zawierać oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i umowy oraz stanem technicznym pojazdu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rozstrzygnięcia przetargu i realizacji umowy. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty wadium.

Jeżeli oferta nie będzie spełniać warunków przystąpienia do przetargu lub będzie przygotowana niezgodnie ze sposobem przygotowania ofert zostanie odrzucona. Informacje dotyczące wadium:

  1. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
  2. Wadium oferenta, którego oferta została przyjęta, przepada na rzecz Nadleśnictwa Jawor , jeżeli ten uchyli się od zawarcia umowy we wskazanym terminie.
  3. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
  4. Wadium wpłacone na rzecz osoby trzeciej w tytule należy podać imię i nazwisko lub nazwę firmy, której dotyczy,
  5. Sprzedający nie przyjmuje wpłat gotówkowych,
  6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu, zwraca się niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu,
  7. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zarachowane na poczet zapłaty.

Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert przetargowych przez Komisję przetargową odbędzie się w siedzibie biura Nadleśnictwa Jawor, ul. Myśliborska 3, 59-400 Jawor:

dnia 19.01.2023 o godz. 9:00

Informacje dodatkowe:

Przy wyborze ofert Nadleśnictwo Jawor będzie się kierowało jedynie ceną jako kryterium oceny oferty.

Przedmiot sprzedaży nabędzie oferent, który zaoferuje najwyższą cenę. Jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, przewodniczący komisji wybiera ofertę lub postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji pomiędzy tymi oferentami, wyznaczając jednocześnie termin licytacji.

Nadleśnictwo Jawor zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu ponosi oferent – kupujący.

Treść obwieszczenia oraz załączniki są do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Jawor