Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O II PRZETAGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE

O II PRZETAGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Nadleśnictwa Jawor tj. maszyn i urządzeń po likwidacji szkółki leśnej.

 1. Przedmiot sprzedaży*:

L.p.

Nr inw.

Nazwa maszyny / urządzenia

Data nabycia

Cena wywoławcza [zł]

Wadium

1.

580/638

Frez do rowów DMR 55B/GS

31.12.2007

 8.400,00 zł

 840,00 zł

2.

590/605

Agregat uprawowy Typ-1700

31.01.2005

 550,00 zł

 55,00 zł

3.

800/826

Konduktometr ph CPC-401 zestaw

21.03.2011

320,00 zł

32,00 zł

4.

B34/211

B34/212

Tunele foliowe (nr 2 , 3 i  4)

02.03.1990

24.03.1981

200,00/ szt. 

 20,00 zł/ szt.

*Stan wszystkich w/w sprzedawanych składników majątku został opisany w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

 1. ewentualne prace demontażowe i odbiór kosztem i staraniem Nabywcy.
 2. tunele będą licytowane zgodnie z kolejnością przedstawioną w  załączniku nr 1 str. 8.
 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazdy:

Maszyny i urządzenia można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod numerem telefonu 76/ 871 16 00. Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Agnieszka Gajda.

 1. Cena wywoławcza podana w powyższej tabeli jest ceną brutto.
 1. Miejsce i terminy dotyczące przetargu:

Przetarg odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Jawor w Sali edukacyjnokonferencyjnej w Jaworze przy ul. Myśliborskiej 3 w dniu 28.12.2023 r. o godz. 11:00 (czwartek)

Termin złożenia wadium: 27.12.2023 r.

Termin złożenia zgłoszenia o uczestnictwie: 27.12.2023 r.

 1. Warunki przystąpienia do przetargu:
 1. Wniesienie wadium w wysokości podanej w tabeli powyżej (szczegóły w ust. 6),
 2. okazanie komisji dokumentu tożsamości  przed rozpoczęciem przetargu,
 3. złożenie kompletnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, w terminie określonym w  niniejszym ogłoszeniu; przez kompletność rozumnie się ujęcie wszystkich informacji, oświadczeń i podpisów określonych jako niezbędne we wzorze zgłoszenia, a także załączenie wymaganych dokumentów, w szczególności załączenie dowodu wpłaty wadium,
 4. przy badaniu dochowania terminu liczy się data wpływu do Sprzedającego,
 5. Pełnomocnik obowiązany jest do okazania Komisji umocowania uprawniającego do uczestnictwa w czynnościach przetargowych i składania oświadczeń woli matrialnoprawnych w imieniu mandanta, w przypadku umocowania substytucyjnego (dalszego) obowiązkowo należy okazać również wszystkie pełnomocnictwa uprzednie.
 1. Informacje dotyczące wadium:
 1. wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zarachowane za poczet zapłaty,
 2. wadium oferenta, którego oferta została przyjęta przepada na rzecz Nadleśnictwa Jawor, jeżeli ten uchyli się od zawarcia umowy we wskazanym terminie,
 3. w przypadku wadium wpłaconego na rzecz osoby trzeciej w tytule należy podać imię i  nazwisko lub nazwę firmy, której dotyczy,
 4. Sprzedający nie przyjmuje wpłat gotówkowych w kasie Nadleśnictwa Jawor,
 5. wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu, zwraca się niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu,
 6. wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego BNP Paribas Bank Polska S.A. : 74 2030 0045 1110 0000 0019 8690 tytułem: „Przetarg II ustny nieograniczony- sprzedaż maszyn i urządzeń: poz…, poz…...”. Należy podać nr pozycji składnika majątku zgodnie z tabelą pkt. 1.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu.
 1. przetarg odbywa się na zasadach określonych w regulaminie przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego będących w zarządzie Nadleśnictwa Jawor z dnia 16.05.2023 r.,
 2. sprawy nieuregulowane w niniejszym ogłoszeniu określa regulamin, w szczególności: warunki uczestnictwa w przetargu, zasady przeprowadzania licytacji, wymagania dotyczące wadium i inne istotne szczegóły,
 3. Regulamin dostępny jest na stronie przetargu i udostępniony do wglądu w siedzibie Nadleśnictwa Jawor.
 1. Informacje dodatkowe.
 1. przy wyborze ofert Nadleśnictwo Jawor będzie się kierowało jedynie ceną jako kryterium oceny oferty,
 2. przedmiot sprzedaży nabędzie oferent, który zaoferuje najwyższą cenę,
 3. Nadleśnictwo Jawor zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn,
 4. wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu ponosi oferent – kupujący,
 5. treść ogłoszenia oraz załączniki są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Jawor pod adresem:
  https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-jawor/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia