Lista aktualności Lista aktualności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Jawor z siedzibą w Jaworze, ul. Myśliborska 3, kod pocztowy 59-400, tel. 76 871 16 00
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO i w celu realizacji zadań Nadleśnictwa Jawor.
 3. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 ust 1 lit. a, b, c, e RODO, czyli:
  • Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
  • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Lasach Państwowych.
 5. W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:
  • Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   ul. Stawki 2
   00-193 Warszawa
 7. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 8. W związku z funkcjonowaniem Systemu Informatycznego Lasów Państwowych niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.