Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o zakupie lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia

 

Nadleśnictwo Jawor informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów rolnych przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin, w szczególności:

  • lasów i gruntów przylegających do gruntów pozostających w zarządzie Lasów Państwowych;
  • lasów i gruntów, których nabycie umożliwi uregulowanie granicy polno-leśnej;
  • lasów i gruntów o uregulowanym stanie prawnym, bez obciążeń na rzecz osób trzecich i bez sporów granicznych.

Właściciele nieruchomości gruntowych, zainteresowani sprzedażą lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia proszeni są o przedłożenie oferty sprzedaży do Nadleśnictwa Jawor. 

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Jawor, listownie na adres: ul. Myśliborska 3, 59–400 Jawor lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: jawor@wroclaw.lasy.gov.pl

Zaoferowane grunty podlegać będą weryfikacji pod względem stanu prawnego (oznaczenie granic nieruchomości, spory graniczne, obciążenia, itp.) oraz pod względem celowości nabycia i możliwości ich wykorzystania dla prowadzenia gospodarki leśnej.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, konieczne będzie uzupełnienie złożonej oferty i przedłożenie do Nadleśnictwa Jawor następujących dokumentów:

  • aktualny wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej (przeznaczone do dokonania wpisu do Księgi Wieczystej);
  • aktualny wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy;

Po przedłożeniu w/w dokumentów Nadleśniczy wystąpi z wnioskiem do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o udzielenie zgody na zakup las lub gruntu do zalesienia.

Po uzyskaniu zgody, przed podpisaniem umowy sprzedaży, konieczne będzie sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego operatu ustalającego wartość szacunkową zaoferowanej nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 76 871 16 00 wew.: 331