Lista aktualności Lista aktualności

Zaproszenie do składania ofert

 1. Zamawiający
  Nadleśnictwo Jawor, ul. Myśliborska 3, 59-400 Jawor
  zaprasza do złożenia oferty na :
 2. Przedmiot zamówienia:
  Odmulanie i roboty konserwacyjne na obiektach Małej Retencji Górskiej
  W ramach zadania należy odmulić obiekty retencyjne w ilości 379,0 m3, rozebrać i ponownie ułożyć narzut kamienny w ilości 3,6 m3, wykonać nadwodny narzut kamienny  w ilości 3,7 m3, oczyścić przepusty o łącznej długości 59,5 m, wykonać naprawy elementów drewnianych w ilości 4,89 m3
  Szczegółowy zakres prac oraz lokalizacje obiektów zawiera :
  1. Załącznik nr 3 - Przedmiar robót
  2. Załącznik nr 4 - Szczegółowe zestawienie prac
 3. Termin realizacji zamówienia: 16.12.2022
 4. Kryteria oceny i wyboru ofert : Cena 100%
 5. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):
  1. Dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania zadania
  2. Udzielenie gwarancji: 12 - m-cy od daty podpisania  protokołu końcowego odbioru robót
 6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację
  (wg załączonego formularza):
  „Odmulanie i roboty konserwacyjne na obiektach Małej Retencji Górskiej”
  Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 04.11. 2022 roku, do godziny 1500 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Myśliborskiej 3 osobiście, faksem, pocztą elektroniczną na adres: jawor@wroclaw.lasy.gov.pl, pocztą tradycyjną.
 7. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie Tomasza Cichońskiego, tel. 605 641 110,
  mail: tomasz.cichonski@wroclaw.lasy.gov.pl
 8. Zamawiający zastrzega możliwość  unieważnienia procedury bez podania przyczyny.
 9. Integralną częścią zaproszenia do składania ofert są załączniki:
  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy
  3. Przedmiar robót
  4. Szczegółowe zestawienie prac
 10. Zamawiający zachęca do zapoznania się z zakresem prac oraz warunkami terenowymi poprzez wizję lokalną. Termin wizji należy uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego wymienionego w pkt.6 niniejszego zaproszenia.