Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie przetargowe na dzierżawę gruntów rolnych

OGŁOSZENIE

O NIEOGRANICZONYM PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM

na dzierżawę gruntów rolnych, położonych na terenie Nadleśnictwa Jawor

Nazwa i adres Organizatora Przetargu:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Jawor

ul. Myśliborska 3, 59 – 400 Jawor

tel., fax: 76/ 871 16 00

e-mail: jawor@wroclaw.lasy.gov.pl

 

  Nadleśnictwo Jawor ogłasza przetarg nieograniczony w formie pisemnych ofert na dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie Nadleśnictwa, na cele związane z prowadzeniem gospodarki rolnej.

  Wykaz gruntów rolnych objętych przetargiem stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Przed złożeniem oferty, zaleca się przeprowadzenie wizji terenowej w celu zapoznania się ze stanem zagospodarowania gruntów rolnych objętych przetargiem, ich bezpośrednim otoczeniem, istniejącymi trudnościami technicznymi, organizacyjnymi i logistycznymi związanymi z ich użytkowaniem.

W celu dokonania wizji terenowej i uzyskania informacji o w/w gruntach przeznaczonych do dzierżawy należy skontaktować się z n/w przedstawicielami służb terenowych Nadleśnictwa Jawor:

Leśnictwo Chełmiec        Leśniczy Grzegorz Aleksiuk                          tel.: 722 100 163

Leśnictwo Siedmica        Leśniczy Piotr Seperant                                tel.: 722 100 186

Leśnictwo Mysłów           Podleśniczy Tomasz Łesyszyn                     tel.: 722 100 177

Leśnictwo Półwieś           Leśniczy Robert Janowicz                            tel.: 722 100 183

 1. Pisemna oferta winna zawierać:

a) wypełniony formularz ofertowy (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do ogłoszenia), z którego wynikać będą następujące informacje:   

 • imię, nazwisko i adres lub nazwa (firma) i siedziba oferenta,
 • dokładny adres do korespondencji, numer telefonu (dodatkowo adres e-mail)
 • rodzaj użytku z oznaczeniem oddziału i powierzchnią gruntu, który Oferent zamierza  wydzierżawić,
 • oferowaną wysokość rocznego czynszu netto za przedmiot dzierżawy, która nie może być niższa niż ustalona wyjściowa roczna stawka czynszu za dzierżawę poszczególnych powierzchni,
 • datę sporządzenia oferty,
 • oświadczenie, że Oferent zapoznał się z Regulaminem przetargu oraz projektem umowy i przyjmuje warunki w nich zawarte bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie Oferenta, że znane jest mu położenie i stan przedmiotu dzierżawy,
 • oświadczenie, że w przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy, przedmiot dzierżawy będzie wykorzystywany na cele związane z prowadzeniem gospodarki rolnej, zgodnie z przeznaczeniem gruntów,
 • oświadczenie, że Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia przetargu oraz zawarcia umowy dzierżawy,
 • w/w oświadczenia Oferent składa poprzez złożenie czytelnego podpisu na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 4 do ogłoszenia,
 • w przypadku Przedsiębiorców oferta winna zawierać także aktualny odpis (wydany w ciągu 3 miesięcy licząc od daty złożenia oferty) z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru lub ewidencji, który musi jednoznacznie wskazywać osobę uprawnioną do reprezentacji Przedsiębiorcy oraz oświadczenie, że w stosunku do Firmy nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub inne przekształcenie lub połączenie (Załącznik nr 6 do ogłoszenia),
 • w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumentach rejestracyjnych Oferenta, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo; 

b)   formularz oferty powinien być czytelnie podpisany przez Oferenta, a każda strona zaparafowana;

c)  kopie dokumentów załączonych do oferty muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Oferenta lub upoważnioną osobę;

d)   załączniki oferty stanowią jej integralną część, cała oferta musi być trwale spięta.

 1. Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 2. Umowy dzierżawy są zawierane na czas nieokreślony z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
 3. Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wpłacenia na konto w banku BGŻ BNP PARIBAS Oddział Legnica nr konta 71 2030 0045 1110 000 00012 2890 wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu z określeniem w tytule wpłaty, którego gruntu wpłata dotyczy.

Wpływ środków pieniężnych na konto Nadleśnictwa Jawor musi nastąpić do dnia 25.06.2021 roku.

Przykład opisu na druku wpłaty: „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych Nadleśnictwa Jawor w  2021r. -  Lp. 1,3,4,6,7”.

 1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej nieprzejrzystej kopercie w siedzibie Organizatora przetargu tj.: w sekretariacie Nadleśnictwa Jawor lub przesłać na adres: Nadleśnictwo Jawor ul. Myśliborska 3, 59 – 400 Jawor,  do dnia 28.06.2021r. do godz. 1000 .

W środkowej części koperty zawierającej ofertę należy umieścić adnotację „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych Nadleśnictwa Jawor w 2021 roku – nie otwierać do dnia 28.06.2021r.  do godz. 1030.

W lewym górnym rogu należy wpisać  imię i nazwisko lub nazwę Oferenta, dokładny adres Oferenta oraz kontaktowy numer telefonu.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2021r. o godzinie 1030 w siedzibie Nadleśnictwa Jawor, w Sali Konferencyjnej.
 2. Rozpatrzenie ofert nastąpi w okresie 10 dni, licząc od dnia otwarcia ofert.
 3. Nadleśnictwo Jawor zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub nie zatwierdzenia wniosku Komisji Przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 4. Ofertowy pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty jeżeli:

a) nie wpłynęła żadna oferta,

b) żaden z uczestników przetargu nie zaoferował, co najmniej wyjściowej stawki czynszu,

c) komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej.

 1. W ofertowym pisemnym przetargu nieograniczonym komisja odrzuca ofertę jeżeli:

a) została złożona po wyznaczonym terminie,

b) nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 1 ogłoszenia o przetargu

c) uczestnik przetargu nie zaoferował przynajmniej wyjściowej stawki czynszu.

d) uczestnik przetargu nie wpłacił wadium w wymaganym terminie i wymaganej wysokości

 1. O wyniku Uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni w formie pisemnej w terminie trzech dni od dnia jego zamknięcia.
 2. Oferenci, którzy wygrają przetarg na dzierżawę w/w gruntów rolnych zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wynikach przetargu.
 1. W przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg będzie się uchylał od zawarcia umowy i nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i terminie, Organizator może zawrzeć umowę z następnym Oferentem, który złożył ważną ofertę, kolejną po względem zaproponowanego czynszu.

Na wszelkie pytania i wątpliwości odpowiedzi udziela Starszy Specjalista Służby Leśnej – Bożena Celmer tel.: 76 871 16 00 wew.: *331 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.